Directiva 2007/46/CE Implantación procedimientos gestión de calidad y PROCCARR Imprimeix

AECAT ha centrat els seus esforços en la divulgació de la Directiva 2007/46/CE i l'adaptació de les empreses als requisits exigits en aquesta Directiva.

Amb la Directiva 2007/46/CE es crea un marc per a l'homologació dels vehicles de motor i dels remolcs, sistemes, components i unitats tècniques independents (UTI) destinats a aquests vehicles.

D'acord amb aquesta Directiva tots els fabricants de vehicles haurien d'obtenir una homologació de tipus. Hem de diferenciar tres tipus de fabricants afectats per aquesta nova normativa:

a) Fabricant de primera fase: És el qual construïx el vehicle base (xassís cabina, furgó, xassís remolc o semirremolque, etc).

b) Fabricant de segona i successives fases: És el qual completa o transforma el vehicle fabricat en primera fase. Formarien part d'aquest grup els carroceros.

c) Fabricant de sistemes, components i unitats tècniques independents que hàgin d'instal·lar-se en els vehicles.

L'Annex X de la Directiva establix que el fabricant ha de complir amb el procediment de la conformitat de la producció. És a dir, ha de poder acreditar que cada vehicle, sistema, component o unitat tècnica independent, és conforme amb el tipus homologat.

Els procediments inclouen, de manera inseparable, "l'avaluació inicial dels sistemes de gestió de qualitat" i els controls relacionats amb el producte "la conformitat de la producció".

Aquests controls els ha de realitzar l'autoritat competent homologació del país que concedirà l'homologació. En Espanya depèn del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (MITyC), qui ha designat a la UNITAT DE CERTIFICACIÓ DE AUTOMOVIL (UCA) per a realitzar les auditorias corresponents per a comprovar el procediment de conformitat de la producció.

Una vegada superada la auditoria el fabricant pot:

1. Obtenir una homologació de tipus (Europea, petita sèrie europea o nacional i individual).

2. Obtenir "Actes Reglamentaris": Reglaments parcials o Directives.

3. Obtenir o renovar "Actes Reglamentaris": Informes H (Hem de tenir en compte que els Informes H solament són vàlids a Espanya).

AECAT pot ajudar als fabricants en la gestió d'aquestes auditorias, mitjançant la implantació d'uns procediments de gestió de qualitat, compatibles i similars a una ISO, que han demostrat ser suficients per a acreditar el control de la producció i superar correctament els controls del Ministeri.

Aquests procediments es complementen amb un programari, denominat PROCCARR, desenvolupat per l'associació. La utilització d'aquest programari és gratuït per als associats.